Algemene Voorwaarden - 2toGrow

Algemene voorwaarden​

Artikel 1. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van 2toGrow
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door 2toGrow schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Definities.
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. 2toGrow: De eenmanszaak 2toGrow gevestigd te Apeldoorn
 2. opdrachtgever: de wederpartij van 2toGrow
 3. opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en 2toGrow
Artikel 3. Offertes.
Alle door 2toGrow uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend (en kunnen mitsdien door 2toGrow nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen), tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4. Informatieverstrekking.
 1. Door 2toGrow uitgebrachte offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. De opdrachtgever is gehouden 2toGrow tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

Artikel 5. Advies, Training & Coaching
Bij het uitvoeren van advies-, trainings- en/of coaching trajecten neemt 2toGrow de uiterste nauwkeurigheid in acht. 2toGrow stelt alles in het werk om kwalitatief hoogwaardig deze activiteit ten uitvoer te brengen. Klachten over de uitvoering van het advies- trainings- en/of coach traject door 2toGrow dienen schriftelijk te worden ingediend. 2toGrow reageert hierop schriftelijk en binnen vier weken. Tenzij 2toGrow zelf daartoe besluit kunnen klachten over de uitvoering en kwaliteit van advies-, trainings- en/of coach trajecten nimmer leiden tot het (gedeeltelijk) niet nakomen van de verplichting van opdrachtgever om de in de overeenkomst overeengekomen tarieven volledig te betalen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.
2toGrow draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet tijdige of behoorlijke uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart 2toGrow tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

Artikel 7. Facturen.

 1. De facturen van 2toGrow worden onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van overeenkomst met de opdrachtgever. 2toGrow is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.
 2. Door de opdrachtgever aan 2toGrow in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen worden verschuldigd naarmate door 2toGrow werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht van 2toGrow om voor de aanvang van de werkzaamheden of tussentijds een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot (of zekerheidstelling) te verlangen.
Artikel 8. Betaling.
 1. De opdrachtgever is gehouden elke door 2toGrow ingediende factuur binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij de opdrachtgever en 2toGrow schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan 2toGrow zelf dan wel aan een rechtspersoon die door 2toGrow tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.
 3. Indien een factuur van 2toGrow niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 4. Het afschrift van de door 2toGrow verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.
 5. De opdrachtgever dient de factuur onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan 2toGrow te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.
 6. Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten recht, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze kleiner dan of gelijk aan € 3.000,– is, 15% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter dan € 3.000,– en kleiner dan of gelijk aan € 7.500,– is en 10% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter dan € 7.500,– is. Deze kosten zullen, zodra door 2toGrow rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgevers verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van 2toGrow om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.
Artikel 9. Annuleringen
 1. Indien een training/sessie/opdracht binnen 3 weken en voor 2 weken voor de datum van de opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd dan kan 2toGrow 25% van het honorarium voor deze opdracht in rekening brengen;
 2. Indien een training/sessie/opdracht binnen 2 weken en voor 1 week voor de datum van de opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd dan kan 2toGrow 50% van het honorarium voor deze opdracht in rekening brengen;
 3. Indien een training/sessie/opdracht binnen 1 week voor de datum van de opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd dan kan 2toGrow 100% van het honorarium voor deze opdracht in rekening brengen;
 4. Indien een training/sessie/opdracht binnen 1 week door 2toGrow wordt geannuleerd, dit geldt niet bij ziekte, dan kan de opdrachtgever de kosten in rekening brengen die gemaakt zijn om de opdracht toch doorgang te laten vinden oftewel heeft moeten laten vervallen. Dit bedrag kan echter nooit hoger zijn dat het onderhavige bedrag per training of dagdeel.

Artikel 10. Tenslotte.
2toGrow is jegens de opdrachtgever gerechtigd al dat geen te doen of na te laten waartoe 2toGrow door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor 2toGrow geldt en zal ter zake niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn.
2toGrow zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, inspannen om opdrachtgevers naar beste vermogens van dienst te zijn.

Apeldoorn, 6 januari 2015

Scroll naar boven